"5. BATHORY CROSS 2020"

nedeľa 22.11.2020

Propozície

 

    • Dátum :: 22.11.2020 (Nedeľa)
    • Miesto :: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, budova "Expozície LEGENDARIA" 
    • Organizátor :: Občianske združenie Čachtické podzemie, Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Obecný úrad Čachtice
    • Názov :: BATHORY CROSS
    • Ročník :: 5.
    • Štart :: 10:00 hod.
    • Prezentácia ::  8.00 - 9:30 hod. 
    • Trate :: 23km a 12 km
    • Dĺžka trate :: Veľký okruh :: 23 km, +900 m prevýšenie / Malý okruh :: 12 km, +450 m prevýšenie
    • Povrch: 75% lesné chodníky, 25% asfalt
    • Kategórie :: Veľký okruh :: M, M40, M50, M60, Z, Z40 / Malý okruh :: M, Z
     Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
    • Účastnícky limit :: Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie
    • Časový limit :: Veľký okruh 5:00 h hod. Malý okruh 3:00 hod.
    • Pravidlá :: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií
    • Hlavní funkcionári :: Riaditeľ podujatia :: Miroslav Bitarovský :: Športový riaditeľ & hlavný rozhodca :: Peter Buc, Moderátor podujatia :: Dušan Harangozó, Informačný servis a protesty :: Anna Bucová, Zdravotník :: Peter Buc
    • Meranie časov pomocou čipov a výsledkový servis :: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom. Po dobehnutí do cieľa čip odovzdá organizátorom. Sankcia za stratu, alebo nevrátenie čipu je 20 eur.
    • Štartový balíček zahŕňa :: štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 11.11.2020 vrátane) /  občerstvenie na trati (veľký okruh na 10km a v cieli, malý okruh v cieli) / tradičná hustá "uhorská" polievka / výsledkový servis / zázemie v cieli, šatne a sprchy (limitované) účastnícka medaila po dobehnutí do cieľa / zberateľský odznak loga pretekov. 
    • Štartové číslo :: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.
    • Zadná strana štartového čísla :: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.
    • Prihlasovanie on-line :: online prihlasovanie prostredníctvom stránky horskybeh.sk bude ukončené vo štvrtok 19.11.2020 o 24.00hod., alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
    • Prihlasovanie osobne :: v nedeľu 22.11.2020 od 8:00 hod do 9:30 hod. v budove Expozície LEGENDARIA v Čachticiach (ak nebude naplnený účastnícky limit)  Prosíme, zaregistrujte sa prostredníctvom webu do 19.11.2020 do 24:00 hod. a uhraďte štartovné vopred, predídeme tým stresu, ktorý vzniká pri registrácii väčšieho počtu ľudí v deň pretekov. Zároveň ušetríte na štartovnom, ktoré je pri platbe na mieste najvyššie.
    • Štartovné :: Na Veľký okruh 23km aj Malý okruh 12km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti od dátumu platby.
    • Štartovné uhradené do 15.10.2020 vrátane :: 10.00 EUR
    • Štartovné uhradené do 18.11.2020 vrátane :: 13.00 EUR
    • Štartovné uhradené v deň štartu 22.11.2020 :: 15.00 EUR
    • Úhrada štartovného :: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
    • Ohlásenie neúčasti / výmena pretekára :: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
     Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
     V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
     Úhrada nákladov :: Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady športového klubu, ktorý reprezentujú a ktorý ich na štart vyslal.
    • Podmienky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pretekár je povinný priniesť, alebo v deň pretekov podpísať a osobne odovzdať "Prehlásenie o zdravotnom stave".
    • Hodnotenie :: Prví traja pretekári v každej kategórii získajú originálne trofeje.
    • Losovanie :: Jeden vylosovaný muž a jedna žena z tých bežcov, čo dobehnú do cieľa v predpísanom časovom limite získajú špeciálnu odmenu.
    • Poistenie :: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu.
    • Nutné zmeny :: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.
    • Výsledky :: Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk a stránke nahrade.sk
    • Zrušenie akcie :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, alebo organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, krajne nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, alebo z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Od roku 2020 je takouto hrozbou aj pandemická situácia, známa ako Corona kríza. V takomto prípade nemá štartujúci nárok na vrátenie štartovného poplatku, alebo jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia, alebo zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať štartujúcemu časť štartovného. Viac k tomuto odstavcu pojednáva nový bod propozícií "Vyššia moc" 
    • Vyššia moc / Corona kríza :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností, ktoré v roku 2020 ohrozujú organizáciu športových podujatí priebežne, podľa aktuálnych nariadení, pokynov a zákazov, meniť tieto propozície a včas okamžite informovať bežcov o týchto zmenách.   
    • Informácie ohľadom náležitostí spojených s registráciou a platbou  prihlaska@vysledkovyservis.sk
    • Ostatné informácie :: Organizátor 5.Bathory Cross 2020 / Miroslav Bitarovský / 0903104753 / nahrade.sk@gmail.com
    • Tešíme sa na Vás v nedeľu 22.11.2020