"5. BATHORY CROSS 2020"

nedeľa 29.11.2020

  • Dátum :: 29.11.2020 (Nedeľa)
   Miesto :: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, budova "Expozície LEGENDARIA"
   Organizátor :: Občianske združenie Čachtické podzemie, Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Obecný úrad Čachtice
   Názov :: BATHORY CROSS
   Ročník :: 5.
   Štart :: od 9:30 hod. každú minútu až kým neodštartujú všetci pretekári
   Prezentácia ::  od 9.00 až kým sa neodprezentujú všetci pretekári
   Formát pretekov :: Vzhľadom na aktuálny situáciu prebehnú preteky formou intervalových/vlnových štartov po 6 ľuďoch každú minútu. Pre pretekárov nebudú stanovené presné časy štartov, čiže každú minútu odštartuje 6 pretekárov ktorí budú pripravení na štart.
   Parkovanie a prístup na miesto prezentácie a štartu :: Parkovanie bude možné iba na špeciálne vyhradenom parkovisku asi 100 - 200 metrov od štartu. Do priestoru prezentácie a štartu budú pretekári vpúšťaní postupne tak, aby celkový počet účastníkov v jednom momente nikdy nepresiahol 30 osôb.
   Hygienické opatrenia v priestore prezentácie a štartu :: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne nám stanovil presné pravidlá, ktoré musíme bezpodmienečne dodržať. Po príchode do miesta prezentácie bude každému účastníkovi zmeraná teplota. Prosíme tých, čo budú vykazovať znaky choroby, aby nevystavovali riziku seba, ani ostatných účastníkov a ostali doma v posteli. Pri vstupe do budovy, kde prebehne registrácia bude pripravená dezinfekcia. Až do samotného štartu platí povinnosť nosenia rúška. Všetky občerstvovacie procesy v priestoroch budovy sú zakázané. Prosím rešpektujte to a nachystajte sa na túto formu.
   Trate :: 23km a 12 km
   Dĺžka trate :: Veľký okruh :: 23 km, +900 m prevýšenie / Malý okruh :: 12 km, +450 m prevýšenie
   Povrch: 75% lesné chodníky, 25% asfalt
   Kategórie :: Veľký okruh :: M, M40, M50, M60, Z, Z40 / Malý okruh :: M, Z
   Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
   Účastnícky limit :: nie je
   Časový limit :: Veľký okruh 5:00 h hod. Malý okruh 3:00 hod.
   Hlavní funkcionári :: Riaditeľ podujatia :: Miroslav Bitarovský
   Meranie časov pomocou čipov a výsledkový servis :: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú zverejnené na stránke VysledkovyServis.sk po dobehnutí posledného bežca a spracovaní výsledkov najneskôr do 48 hodín od ukončenia podujatia. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom. Po dobehnutí do cieľa čip odovzdá organizátorom. Sankcia za stratu, alebo nevrátenie čipu je 20 eur.
   Štartový balíček zahŕňa :: štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 24.11.2020 vrátane) /  občerstvenie na trati bude len pre urgentné prípady náhlej straty energie, občerstvenie v cieli je zrušené.  Účastnícka medaila bude zaslaná poštou každému pretekárovi, ktorý vybehne na trať. Zberateľský odznak loga pretekov bude pripravený v deň štartu.
   Štartové číslo :: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.
   Zadná strana štartového čísla :: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.
   Prihlasovanie on-line :: online prihlasovanie prostredníctvom stránky horskybeh.sk bude ukončené v utorok 24.11.2020 o 24.00hod. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
   Prihlasovanie osobne :: prihlasovanie na mieste nebude možné
   Štartovné :: Na Veľký okruh 23km aj Malý okruh 12km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti od dátumu platby.
   Štartovné uhradené do 22.11.2020 vrátane :: 10.00 EUR
   Štartovné uhradené do 24.11.2020 vrátane :: 13.00 EUR
   Ohlásenie neúčasti / výmena pretekára :: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. (neplatí pre tých, čo uhradili sumu 10.00 EUR v prvej vlne prihlasovania na tento ročník).
   Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
   V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
   Úhrada nákladov :: Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady športového klubu, ktorý reprezentujú a ktorý ich na štart vyslal.
   Podmienky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
   Hodnotenie :: Záverečné vyhlásenie výsledkov sa tento rok z epidemiologických dôvodov zrušilo. Pripravujeme video formu. Každý pretekár však za účasť na 5. Bathory Cross získa medailu, odznak a propagačný suvenír behu.
   Losovanie :: Jeden vylosovaný muž a jedna žena z tých bežcov, čo dobehnú do cieľa v predpísanom časovom limite získajú špeciálnu odmenu.
   Poistenie :: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu.
   Nutné zmeny :: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.
   Výsledky :: Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk a stránke nahrade.sk
   Zrušenie akcie :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, alebo organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, krajne nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, alebo z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Od roku 2020 je takouto hrozbou aj pandemická situácia, známa ako Corona kríza. V takomto prípade nemá štartujúci nárok na vrátenie štartovného poplatku, alebo jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia, alebo zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať štartujúcemu časť štartovného. Viac k tomuto odstavcu pojednáva nový bod propozícií "Vyššia moc"
   Vyššia moc / Corona kríza :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností, ktoré v roku 2020 ohrozujú organizáciu športových podujatí priebežne, podľa aktuálnych nariadení, pokynov a zákazov, meniť tieto propozície a včas okamžite informovať bežcov o týchto zmenách. 
   Informácie ohľadom náležitostí spojených s registráciou a platbou :: prihlaska@vysledkovyservis.sk
   Ostatné informácie :: Organizátor 5. Bathory Cross 2020 / Miroslav Bitarovský / 0903104753 / nahrade.sk@gmail.com
   Tešíme sa na Vás v nedeľu 29.11.2020