"4. BATHORY CROSS 2019"

nedeľa 24.11.2019

Propozície

 

  • Dátum :: 24.11.2019 (Nedeľa)
  • Miesto :: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, budova Základnej školy
  • Organizátor :: Občianske združenie Čachtické podzemie, Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Obecný úrad Čachtice
  • Názov :: BATHORY CROSS
  • Ročník :: 4.
  • Štart :: 10:00 hod.
  • Prezentácia ::  8.00 - 9:30 hod. 
  • Trate :: 21km a 11 km
  • Dĺžka trate :: Veľký okruh :: 21 km, +950 m prevýšenie / Malý okruh :: 11 km, +550 m prevýšenie
  • Povrch: 80% lesné chodníky, 20% asfalt
  • Kategórie :: Veľký okruh :: M, M40, M50, M60, Z, Z40 / Malý okruh :: M, Z
  • Účastnícky limit :: Celkovo 500 účastníkov
  • Časový limit :: Veľký okruh 5:00 h hod. Malý okruh 3:00 hod.
  • Pravidlá :: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií
  • Hlavní funkcionári :: Riaditeľ podujatia :: Miroslav Bitarovský :: Športový riaditeľ & hlavný rozhodca :: Peter Buc, Moderátor podujatia :: Dušan Harangozó, Informačný servis a protesty :: Anna Bucová, Zdravotník :: Peter Buc
  • Meranie časov pomocou čipov a výsledkový servis :: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom. Po dobehnutí do cieľa čip odovzdá organizátorom. Sankcia za stratu, alebo nevrátenie čipu je 20 eur.
  • Štartový balíček zahŕňa :: štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 15.11.2019 vrátane) /  občerstvenie na trati (veľký okruh na 10km a v cieli, malý okruh v cieli) / tradičná hustá "uhorská" polievka / výsledkový servis / zázemie ZŠ Čachtice, šatne a sprchy (limitované) účastnícka medaila po dobehnutí do cieľa / zberateľský odznak loga pretekov.
  • Štartové číslo :: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.
  • Zadná strana štartového čísla :: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.
  • Prihlasovanie on-line :: online prihlasovanie prostredníctvom stránky horskybeh.sk bude ukončené vo štvrtok 21.11.2019 o 24.00hod., alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
  • Prihlasovanie osobne :: v nedeľu 24.11.2019 od 8:00 hod do 9:30 hod. v budove Základnej školy v Čachticiach (ak nebude naplnený účastnícky limit)  Prosíme, zaregistrujte sa prostredníctvom webu do 21.11.2019 do 24:00 hod. a uhraďte štartovné vopred, predídeme tým stresu, ktorý vzniká pri registrácii väčšieho počtu ľudí v deň pretekov. Zároveň ušetríte na štartovnom, ktoré je pri platbe na mieste najvyššie.
  • Štartovné :: Na Veľký okruh 21km aj Malý okruh 11km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti od dátumu platby.
  • Štartovné uhradené do 31.10.2019 vrátane :: 10.00 EUR
  • Štartovné uhradené do 20.11.2019 vrátane :: 12.00 EUR
  • Štartovné uhradené v deň štartu 24.11.2019 :: 15.00 EUR
  • Úhrada štartovného :: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
  • Ohlásenie neúčasti / výmena pretekára :: Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 19.11.2019 do 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 19.11.2019 do polnoci. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.
  • Úhrada nákladov :: Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady športového klubu, ktorý reprezentujú a ktorý ich na štart vyslal.
  • Podmienky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pretekár je povinný priniesť, alebo v deň pretekov podpísať a osobne odovzdať "Prehlásenie o zdravotnom stave".
  • Hodnotenie :: Prví traja pretekári v každej kategórii získajú originálne trofeje.
  • Losovanie :: Jeden vylosovaný muž a jedna žena z tých bežcov, čo dobehnú do cieľa v predpísanom časovom limite získajú špeciálnu odmenu.
  • Poistenie :: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu.
  • Nutné zmeny :: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Výsledky :: Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk a stránke nahrade.sk
  • Zrušenie akcie :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, alebo organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, krajne nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, alebo z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. V takomto prípade nemá štartujúci nárok na vrátenie štartovného poplatku, alebo jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia, alebo zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať štartujúcemu časť štartovného.
  • Informácie ohľadom náležitostí spojených s registráciou a platbou  prihlaska@vysledkovyservis.sk
  • Ostatné informácie :: Organizátor 4.Bathory Cross 2019 / Miroslav Bitarovský / 0903104753 / nahrade.sk@gmail.com
  • Tešíme sa na Vás v nedeľu 24.11.2019