"7. BATHORY CROSS 2022"

nedeľa 20.11.2022

  • Dátum :: 20.11.2022 (Nedeľa)
   Miesto :: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, budova "Expozície LEGENDARIA"
   Organizátor :: Občianske združenie Čachtické podzemie
   Partneri :: Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Obec Čachtice, Gekon, RZP, a.s.
   Názov :: BATHORY CROSS
   Ročník :: 7.
   Štart :: 10.00 
   Prezentácia ::  V sobotu od 15.00 do 18.00 a v nedeľu od 8:00 do 9:30 v budove Legendarie.
   Formát pretekov :: Počítame už s hromadným štartom, individuálne štarty po jednom, alebo max. po štyroch pretekároch snáď už nebudú potrebné. Prosíme rešpektujte pokyny usporiadateľov a časomiery

   Parkovanie a prístup na miesto prezentácie a štartu :: Parkovanie bude možné na špeciálne vyhradenom parkovisku firmy Nissens asi 100 - 200 metrov od štartu 
   Hygienické opatrenia v priestore prezentácie a štartu :: Podľa aktuálnych vyjadrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne

   Trate :: 23km a 12 km
   Dĺžka trate :: Veľký okruh :: 23 km, +900 m prevýšenie / Malý okruh :: 12 km, +450 m prevýšenie
   Povrch: 75% lesné chodníky, 25% asfalt
   Kategórie :: Veľký okruh :: M, M40, M50, M60, Z, Z40 / Malý okruh :: M, M40, Z, Z40
   Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
   Účastnícky limit :: podľa aktuálnej situácie
   Časový limit :: Veľký okruh 5:00 h hod. Malý okruh 3:00 hod.
   Hlavní funkcionári :: Riaditeľ podujatia :: Miroslav Bitarovský
   Meranie času pomocou čipov a výsledkový servis :: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú zverejnené na stránke VysledkovyServis.sk priebežne. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom. 
   Štartový balíček zahŕňa :: Štartové číslo, účastnícka medaila, zberateľský odznak loga pretekov, občerstvenie v cieli, občerstvenie na trati upresníme  
   Štartové číslo :: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.
   Zadná strana štartového čísla :: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.
   Prihlasovanie on-line :: online prihlasovanie prostredníctvom stránky horskybeh.sk bude ukončené vo štvrtok 10.11.2022 o 23:00 hod. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
   Prihlasovanie osobne :: prihlasovanie na mieste nebude realizované.
   Štartovné :: Na Veľký okruh 23km aj Malý okruh 12km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti od dátumu platby.

   Štartovné uhradené do 10.10. 2022 vrátane : 10.00 €
   Štartovné uhradené do 10.11. 2022 vrátane : 15.00 €
   Štartovné uhradené od 11.11. 2022 do štartu : 20.00  €

   Ohlásenie neúčasti / výmena pretekára :: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné do 16.11.2022 presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
   Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
   V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
   Úhrada nákladov :: Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady športového klubu, ktorý reprezentujú a ktorý ich na štart vyslal.
   Podmienky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pretekár je povinný priniesť, alebo v deň pretekov podpísať a osobne odovzdať "Prehlásenie o zdravotnom stave"
   Hodnotenie :: Záverečné vyhlásenie výsledkov je naplánované na 14.00 hod. v sále Expozícií Legendaria. Každý pretekár za účasť na 7. Bathory Cross získa medailu a tradičný zberateľský odznak
   Losovanie :: Jeden vylosovaný muž a jedna žena z tých bežcov, čo dobehnú do cieľa v predpísanom časovom limite získajú špeciálnu odmenu.
   Poistenie :: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu.
   Nutné zmeny :: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov, prípadne aktuálneho epidemiologického stavu v Trenčianskom kraji
   Výsledky :: Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk a stránke nahrade.sk
   Zrušenie akcie :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, alebo organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, krajne nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, alebo z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Od roku 2020 je takouto hrozbou aj pandemická situácia, známa ako Corona kríza. V takomto prípade nemá štartujúci nárok na vrátenie štartovného poplatku, alebo jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia, alebo zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať štartujúcemu časť štartovného. Viac k tomuto odstavcu pojednáva nový bod propozícií "Vyššia moc"
   Vyššia moc / Corona kríza :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností, ktoré od roku 2020 ohrozujú organizáciu športových podujatí priebežne, podľa aktuálnych nariadení, pokynov a zákazov, meniť tieto propozície a včas okamžite informovať bežcov o týchto zmenách. Poznámka 2022 / Pevne veríme, že budeme konečne štartovať všetci spoločne
   Informácie ohľadom náležitostí spojených s registráciou a platbou  prihlaska@vysledkovyservis.sk
   Ostatné informácie :: Organizátor 7. Bathory Cross 2022 / Miroslav Bitarovský / 0903104753 / nahrade.sk@gmail.com
   Tešíme sa na Vás v nedeľu 20.11.2022