"6. BATHORY CROSS 2021"

nedeľa 21.11.2021

  • Dátum :: 21.11.2021 (Nedeľa)
   Miesto :: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, budova "Expozície LEGENDARIA"
   Organizátor :: Občianske združenie Čachtické podzemie
   Partneri :: Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Obec Čachtice, Gekon
   Názov :: BATHORY CROSS
   Ročník :: 6.
   Seriál :: 6.Bathory Cross je zároveň 3.kolo Slovenskej bežeckej ligy
   Štart :: od 9.30 do 11.30 hod. 
   Prezentácia ::  V sobotu od 15.00 do 18.00 v budove Legendarie
   V nedeľu od 9.30 a do 11.30 vonku, teda v exteriéri, situovaná v priestore za čerpacou stanicou Bathory Oil.
   Formát pretekov :: Individuálne štarty po jednom, alebo max. po štyroch pretekároch. Ku štartu sa prichádza priamo od prezentácie zo zadnej strany budovy. Priestor štartu a cieľa bude ohradený zábranami. Nikto nemá určený čas štartu. Postavíte sa na prvý merací koberec, počkáte na pokyn časomiery a vybehnete. Prebehnúť štartovou čiarou bude možné od jedného bežca po maximálne 4 člennú skupinu. Kvôli zabezpečeniu správnych výsledkov, nie je možný voľný pohyb v tomto priestore. Prosíme rešpektujte pokyny usporiadateľov a časomiery. Po dobehnutí do cieľa čísla neodovzdávate, necháte si ich aj s čipom ako darček a spomienku na tento beh. 
   Seriál :: 6. Bathory Cross je zároveň 3.kolo Slovenskej bežeckej ligy
   Parkovanie a prístup na miesto prezentácie a štartu :: Parkovanie bude možné iba na špeciálne vyhradenom parkovisku asi 100 - 200 metrov od štartu. 
   Hygienické opatrenia v priestore prezentácie a štartu :: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne nám stanovil, že podujatie prebehne v režime „ZÁKLAD“. Čo sa týka prekrytia dýchacích ciest je v okrese Nové Mesto nad Váhom povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri pre vzdialenosť menšiu než 2 m.
   Prosíme tých, čo budú vykazovať znaky choroby, aby nevystavovali riziku seba, ani ostatných účastníkov a ostali doma v posteli. Prosím rešpektujte to a nachystajte sa na túto formu.

   Trate :: 23km a 12 km
   Dĺžka trate :: Veľký okruh :: 23 km, +900 m prevýšenie / Malý okruh :: 12 km, +450 m prevýšenie
   Povrch: 75% lesné chodníky, 25% asfalt
   Kategórie :: Veľký okruh :: M, M40, M50, M60, Z, Z40 / Malý okruh :: M, M40, Z, Z40
   Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.
   Účastnícky limit :: podľa aktuálnej situácie
   Časový limit :: Veľký okruh 5:00 h hod. Malý okruh 3:00 hod.
   Hlavní funkcionári :: Riaditeľ podujatia :: Miroslav Bitarovský
   Meranie času pomocou čipov a výsledkový servis :: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú zverejnené na stránke VysledkovyServis.sk priebežne. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom. 
   Štartový balíček zahŕňa :: Štartové číslo, účastnícka medaila, zberateľský odznak loga pretekov. Občerstvenie na trati bude len pre urgentné prípady náhlej straty energie, občerstvenie v cieli je zrušené.  
   Štartové číslo :: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.
   Zadná strana štartového čísla :: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.
   Prihlasovanie on-line :: online prihlasovanie prostredníctvom stránky horskybeh.sk bude ukončené v utorok 11.11.2021 o 23:00 hod. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
   Prihlasovanie osobne :: prihlasovanie na mieste nebude realizované.
   Štartovné :: Na Veľký okruh 23km aj Malý okruh 12km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti od dátumu platby.

   Štartovné uhradené do  10.10. 2021 vrátane : 10.00 €
   Štartovné uhradené do 10.11. 2021 vrátane : 13.00 €
   Štartovné uhradené od 11.11. 2021 do štartu : 20.00  €

   Ohlásenie neúčasti / výmena pretekára :: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné do 17.11.2021 presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
   Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
   V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
   Úhrada nákladov :: Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady športového klubu, ktorý reprezentujú a ktorý ich na štart vyslal.
   Podmienky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pretekár je povinný priniesť, alebo v deň pretekov podpísať a osobne odovzdať "Prehlásenie o zdravotnom stave".
   Hodnotenie :: Záverečné vyhlásenie výsledkov sa tento rok z epidemiologických dôvodov zrušilo. Pripravujeme video formu. Každý pretekár však za účasť na 6. Bathory Cross získa medailu, odznak a propagačný suvenír behu.
   Losovanie :: Jeden vylosovaný muž a jedna žena z tých bežcov, čo dobehnú do cieľa v predpísanom časovom limite získajú špeciálnu odmenu.
   Poistenie :: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu.
   Nutné zmeny :: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.
   Výsledky :: Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk a stránke nahrade.sk
   Zrušenie akcie :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, alebo organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, krajne nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, alebo z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Od roku 2020 je takouto hrozbou aj pandemická situácia, známa ako Corona kríza. V takomto prípade nemá štartujúci nárok na vrátenie štartovného poplatku, alebo jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia, alebo zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať štartujúcemu časť štartovného. Viac k tomuto odstavcu pojednáva nový bod propozícií "Vyššia moc"
   Vyššia moc / Corona kríza :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností, ktoré od roku 2020 ohrozujú organizáciu športových podujatí priebežne, podľa aktuálnych nariadení, pokynov a zákazov, meniť tieto propozície a včas okamžite informovať bežcov o týchto zmenách.  
   Informácie ohľadom náležitostí spojených s registráciou a platbou  prihlaska@vysledkovyservis.sk
   Ostatné informácie :: Organizátor 6. Bathory Cross 2021 / Miroslav Bitarovský / 0903104753 / nahrade.sk@gmail.com
   Tešíme sa na Vás v nedeľu 21.11.202