"3. BATHORY CROSS 2018" a "MAJSTROVSTVÁ UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA"

nedeľa 25.11.2018

Propozície

 

 • Dátum :: 25.11.2018 (Nedeľa)
 • Miesto :: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, budova Základnej školy
 • Organizátor :: Občianske združenie Na hrade, Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Obecný úrad Čachtice
 • Názov :: BATHORY CROSS "Čachtický krvák"
 • Ročník :: 3.
 • Štart :: 10:00 hod.
 • Prezentácia ::  8.00 - 9:30 hod. 
 • Trate :: 23km a 12 km
 • Dĺžka trate :: Veľký okruh :: 23 km, +950 m prevýšenie / Malý okruh :: 12 km, +550 m prevýšenie
 • Povrch: 80% lesné chodníky, 20% asfalt
 • Kategórie :: Veľký okruh :: M, M40, M50, M60, Z, Z40 / Malý okruh :: M, Z
 • Účastnícky limit :: Celkovo 500 účastníkov
 • Časový limit :: Veľký okruh 5:00 h hod. Malý okruh 3:00 hod.
 • Pravidlá :: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií
 • Hlavní funkcionári :: Riaditeľ podujatia :: Miroslav Bitarovský :: Športový riaditeľ & hlavný rozhodca :: Peter Buc, Moderátor podujatia :: Viktor Fotul, Informačný servis a protesty :: Anna Bucová, Zdravotník :: Peter Buc
 • Meranie časov pomocou čipov a výsledkový servis :: SunBell s.r.o. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom. Po dobehnutí do cieľa čip odovzdá organizátorom. Sankcia za stratu, alebo nevrátenie čipu je 20 eur.
 • Štartový balíček zahŕňa :: štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 16.11.2018 vrátane) /  občerstvenie na trati (veľký okruh na 10km a v cieli, malý okruh v cieli) / tradičná hustá "uhorská" polievka / výsledkový servis / zázemie ZŠ Čachtice, šatne a sprchy (limitované) účastnícka medaila po dobehnutí do cieľa / zberateľský odznak loga pretekov.
 • Prihlasovanie on-line :: do stredy 21.11.2018 do 24:00 hod., prostredníctvom stránky horskybeh.sk
 • Prihlasovanie osobne :: v nedeľu 25.11.2018 od 8:00 hod do 9:30 hod. v budove Základnej školy v Čachticiach (ak nebude naplnený účastnícky limit)  Prosíme, zaregistrujte sa prostredníctvom webu do 22.11.2018 do 23:00 hod. a uhraďte štartovné vopred, predídeme tým stresu, ktorý vzniká pri registrácii väčšieho počtu ľudí v deň pretekov. Zároveň ušetríte na štartovnom, ktoré je pri platbe na mieste najvyššie.
 • Štartovné :: Na Veľký okruh 23km aj Malý okruh 12km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti od dátumu platby.
 • Štartovné uhradené do 31.10.2018 vrátane :: 8.00 EUR
 • Štartovné uhradené do 21.11.2018 vrátane :: 10.00 EUR
 • Štartovné uhradené v deň štartu 25.11.2018 :: 15.00 EUR
 • Ohlásenie neúčasti / výmena pretekára :: Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, zašlite e-mail najneskôr do  21.11.2018 do 23:00 hod na adresu prihlasovanie@vysledkovyservis.sk Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná. Preregistrácia je kvôli administratívnym úkonom spoplatnená sumou 3.00 EUR, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka v deň podujatia. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.
 • Úhrada nákladov :: Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady športového klubu, ktorý reprezentujú a ktorý ich na štart vyslal.
 • Podmienky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pretekár je povinný priniesť, alebo v deň pretekov podpísať a osobne odovzdať "Prehlásenie o zdravotnom stave".
 • Hodnotenie :: Prví traja pretekári v každej kategórii získajú originálne trofeje.
 • Losovanie :: Jeden vylosovaný muž a jedna žena z tých bežcov, čo dobehnú do cieľa v predpísanom časovom limite získajú špeciálnu odmenu.
 • Poistenie :: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu.
 • Nutné zmeny :: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Výsledky :: Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk a stránke nahrade.sk
 • Zrušenie akcie :: Organizátor, Občianske združenie Na hrade si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, alebo organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, krajne nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, alebo z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. V takomto prípade nemá štartujúci nárok na vrátenie štartovného poplatku, alebo jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia, alebo zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať štartujúcemu časť štartovného.
 • Informácie ohľadom náležitostí spojených s registráciou a platbou  prihlasovanie@vysledkovyservis.sk
 • Ostatné informácie :: Organizátor 3.Bathory Cross 2018 / Miroslav Bitarovský / 0903104753 / nahrade.sk@gmail.com
 • Tešíme sa na Vás v nedeľu 25.11.2018