Mariatálsky štvanec

Propozície 

10. ročník behu Mariatálsky štvanec + M-SR hobby štafiet v krose

Pokyny a základné informácie

Preteky Mariatálsky Štvanec – kros, sú určené pre hobby bežcov ako aj výkonnostných pretekárov. Jednou z disciplín podujatia sú preteky trojčlenných štafiet organizované ako Majstrovstvá SR hobby štafiet, otvorené pre kohokoľvek (nie je potrebná registrácia v SAZ). Preteky na 10km – Veľký Štvanec, sú pre rok 2020 zaradené do pretekového kalendára súťaže Karpatský pohár. https://www.horskybeh.sk/kphb-2020

Hlavný organizátor: Agentúra 8PR v spolupráci s obcou Marianka

Termín: 26.09.2020 (sobota)

Miesto: Obec Marianka, futbalové ihrisko

Čas podujatia: 9:30-18:30

Trať: 5,5 km, 10 km, štafety 3x5,5 km, Detské behy – „Beh Záhoráčik“

Štart behu: Kategórie detí a mládeže „Beh Záhoráčik“ od 11:00 hod. postupne za sebou (od najmladších), podľa nižšie uvedených jednotlivých vekových kategórií.

Štafety s APEX 3x5,5 km o 15:15 hod.

Veľký Štvanec 10 km o 15:20 hod.

Malý Štvanec 5,5 km o 15:30 hod.

(štart/cieľ – futbalové ihrisko)

Časový limit: 5,5 km – 1 hod., 10 km – 2:00 hod.

štafety 3x5,5 km - 2,5 hod.

Účastnícky limit: 450 dospelí + 200 deti

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ podujatia: Radoslav Augustín

Športový riaditeľ podujatia: Ján Dömény

Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlasovanie:

- on-line do štvrtku 24.09.2020 23:55, prostredníctvom www.vysledkovyservis.sk

- osobne v sobotu 26.09.2020 od 11:00 v mieste konania podujatia – Marianka, futbalové ihrisko (ak nebude naplnený účastnícky limit)

Prosíme, zaregistrujte sa prostredníctvom webu do 24.09.2020 23:55 a uhraďte štartovné vopred, predídeme tým stresu, ktorý vzniká pri registrácii väčšieho počtu ľudí v deň pretekov. Zároveň ušetríte na štartovnom, ktoré je pri platbe na mieste najvyššie.

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Počet štartujúcich štafiet je obmedzený na 30.

Počet štartujúcich v behoch Mariatálsky Štvanec Hlavný beh a Hobby beh je obmedzený na 360.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov: Marianka, futbalové ihrisko

Piatok 25.9.2020 od 18:00 do 19:30
Sobota 26.9.2020 
deti: 9:30 - 10:50
dospelí: 13:30 - 14:45  

Registrácia/prezentácia detských kategórií končí 10 min. pred štartom (t.j. 10:50 hod.)  

Meranie časov: Meranie časov zabezpečuje SunBell s.r.o. pomocou čipov.*

Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Každý pretekár (štafeta) dostane jeden čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom.

*Sankcia za stratu/nevrátenie čipu je 20 eur!

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Štartový balíček zahŕňa:

- štartové číslo

- občerstvenie na trati (pri 10km behu)

- občerstvenie po dobehu do cieľa

- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške.

- online diplom

- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa

- účastnícku medailu

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):

Mariatálsky Štvanec 5 ,5 km a 10km
do 31. 7 . vrátane 17 €/osoba
1.8 . 26.9. vrátane 20 €/osoba
Štafety:
do
31.7. vrátane 45 €/štafeta
1.8 . 26.9. vrátane 50 €/štafeta
Detské behy:
počas celej doby prihlasovania 5€/osoba

Domáci pretekári s trvalým pobytom v obci Marianka bežiaci Detské behy, Mariatálsky Štvanec (malý, veľký) a štafety obce Marianka, tvorené výlučne pretekármi s trvalým pobytom v Marianke, štartovné neplatia!!! 

Ohlásenie neúčasti výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Firemné benefity

Firmy, za ktoré štartuje päť a viac štafiet majú možnosť odprezentovať sa priamo na podujatí prostredníctvom reklamných materiálov 2x beachflag a 2x baner, ktoré organizátori rozmiestnia v priestore štartu a cieľa.
*Táto mo žnosť plat í len v pr ípade, ak daná spoločnosť nie je pr ia mym konkurentom v službách alebo produktoch ni ektorému z oficiálnych partnerov podujatia.


Úhrada nákladov
Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady vysielajúcej zložky.


Podmienky

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií . P retekári štartujú na vlastnú
zodpovednosť, odp orúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá
zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s
účasťou p retekárov na podujatí.

V prípade nešportového správania sa účastníka voči ostatným účastníkom alebo
organizátorom, bude tento účastník potrestaný dodatočnou diskvalifikáciou bez nároku na a vrátenie vrátenie štartovného. Ak daný účastník bude súčasťou štafety, diskvalifikovaná bude celá štartovného. Ak daný účastník bude súčasťou štafety, diskvalifikovaná bude celá štafeta.

Hodnotenie

Prví traja pretekári v detských a mládežníckych kategóriách uvedených v týchto propozíciách, na základe dosiahnutých časov získajú trofeje.
Prví traja pretekári v každej kategórii dospelých (podľa propozicií) na tratiach 5,5km a 10km získajú trofeje
Taktiež na tratiach 5,5km a 10 km bude vyhlásený najrýchlejší Mariančan a najrýchlejšia Mariančanka.
Prvé tri štafety v každej kategórii získajú trofeje
* Pre vyhodnotenie M SR firemných štafiet bude do konečného poradia hodnotený vždy len najrýchlejší tím každej zúčastnenej firmy nie je možné, aby sa na prvých troch
miestach v rámci M SR firemných štafiet umiestnilo viacero štafiet z rovnakej firmy.


Vyhlásenie výsledkov

V priestore futbalového ihriska, 30 min. po ukončení bežeckých disciplín.

Trate

Trate dospelých vedú 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky.

Kategórie detí a mládeže okolo futbalového ihriska.
Mapy tratí pozri TU

Šatne

V priestoroch fut balového štadióna, kapacita obmedzená. Sprchy budú k dispozícii


WC
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.


Občerstvenie

Organizátori zabezpečia občer stvenie v areáli futbalového ihriska.


Doprava

Účastníci cestujú na vl astné náklady, prípadne na náklady vysielajúcej zložky.


Parkovanie

Ak prichádzate autom, prosíme striktne sa riaďte pokynmi usporiadateľov. Prvé autá budú
smerované až na ihrisko, ďalšie v poradí postupne na odstavných plochách obce.

Kategórie:


Malý Štvanec 5 500m
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku


Veľký Štvanec 10000m
Muži: M hlavná kategória (rok narodenia 1981 a mladší)*
M40: vek 40 - 49 rokov (rok narodenia 1971 - 1980)
M50: vek 50 - 59 rokov (rok narodenia 1961 - 1970)
M60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1960 a starší)
Ženy: Ž hlavná kategória (rok narodenia 1981 a mladšie)*
Ž40: vek 40 - 49 rokov (rok narodenia 1971 - 1980)
Ž50: vek 50 - 59 rok ov (rok narodenia 1961 - 1970)
Ž60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1960 a staršie)

* Štart ročníkov narodenia 2005 a mladší, na trati hlavných behov (štafeta, 5,5km a 10km), iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Usporiadateľ neakceptuje individuálnu prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štafety s APEX 3x5500m
Firemné štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Zmiešané štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Mužské štafety bez rozdielu veku
Ženské štafety bez rozdielu veku
- odovzdávka štafiet bude prebiehať v priestore štartu.
- štafety budú mať vytvorený samostatný koridor pre odovzdávky tak, aby neprišlo ku kolízii s inými pretekármi


Detský beh Beh Záhoráčik
A1 dievčatá do 5 rokov ( rok narod e nia 201 5 a mladšií 100m ,
A2 chlapci do 5 rokov (rok narodenia 201 5 a mladš ií) 100m ,
B1 dievčatá 6 a ž 8 rok ov (rok narodenia 201 2 201 4 300m ,
B2 chlapci 6 až 8 roko v (rok narodenia 201 2 201 4 ) 300m ,
C 9 a ž 11 rokov ( rok narodenia 20 1 1 20 0 9 400m , (jeden okruh štadió na
D 12 a ž 1 5 rokov (r ok narodenia (2008 - 2005) 800m , dva okruhy štadióna

- vo všetkých vekových kategóriách budú vyhodnotení 3 najrýchlejší pretekári dievčatá aj chlapci
- v kategóriách A a B sa behy rozdeľujú z kapacitných a bezpečnostných dôvodov, cieľom organizátora je vytvoriť komfortné podmienky pre všetkých účastníkov
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku (2020) bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.

Výsledky:
Budú zverejňované priebežne počas podujatia na stránke VysledkovyServis.sk
Každý účastník v kategórii dospelých obdrží SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške.

Organizátor Agentúra 8P si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pand émie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho zdravie alebo bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zru šenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Organizátor Agentúra 8P , sa striktne riadi nariadeniami ÚVZSR, ktorý s účinnosťou od 1.7.2020 povolil oragizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 0 osôb. V prípade nového usmernenia hlavného hygienika SR, ovplyvňujúceho organizovanie podujatia Mariatálsky Štvanec, budú o jeho znení informovaní všetci zaregistrovaní účastníci pomocou emailu.

Informácie
registrácia: prihlaska@VysledkovyServis.sk
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou)
organizátor: augustin@8p.sk, Radoslav Augustín 0903 707 098

PODUJATIE SA KONÁ ZA PODPORY OBCE MARIANKA

GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA TUI REISECENTER SLOVENSKO

Tešíme sa na Vás!