8. ročník behu Mariatálsky štvanec + M-SR firemných štafiet v krose

Pokyny a základné informácie

Preteky Mariatálsky Štvanec – kros, sú určené pre hobby bežcov ako aj výkonnostných pretekárov. Jednou z disciplín podujatia sú preteky trojčlenných štafiet organizované ako Majstrovstvá SR štafiet neregistrovaných pretekárov, otvorené pre kohokoľvek.

Hlavný organizátor: Agentúra 8PR, s.r.o. v spolupráci s obcou Marianka

Termín: 29.09.2018 (sobota)

Miesto:  Obec Marianka, futbalové ihrisko

Čas podujatia: 11:00 – 18:30 

Trať:  5,5 km, 10 km, štafety 3x5,5 km, Detské behy – „Beh Záhoráčik“

Štart behu
Kategórie detí a mládeže „Beh Záhoráčik“ od 14:00 hod.
Malý Štvanec 5,5 km + štafety o 15:15 hod.
Veľký Štvanec 10 km o 15:25 hod.
(štart/cieľ – futbalové ihrisko)

Časový limit
5,5 km – 1 hod.
10 km – 1:50 hod.
štafety 3x5,5 km  - 2 hod.

Účastnícky limit: 500 účastníkov

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.

Hlavní funkcionári:  
Riaditeľ podujatia:  Radoslav Augustín
Športový riaditeľ podujatia: Ján Dömény
Hlavný rozhodca: Vladimír Duda

Prihlasovanie

- on-line do štvrtku 27.09.2018 24:00, prostredníctvom stránky VysledkovyServis.sk

- osobne v sobotu 29.09.2018 od 11:00 v mieste konania podujatia – Marianka, futbalové ihrisko (ak nebude naplnený účastnícky limit)
Registrácia detských kategórií priamo na mieste

Prosíme, zaregistrujte sa prostredníctvom webu do 27.09.2018 23:00 a uhraďte štartovné vopred, predídeme tým stresu, ktorý vzniká pri registrácii väčšieho počtu ľudí v deň pretekov. Zároveň ušetríte na štartovnom, ktoré je pri platbe na mieste najvyššie.

Počet štartujúcich štafiet je obmedzený na 60.
Počet štartujúcich v behoch Mariatálsky Štvanec Malý a Veľký, je obmedzený na 320 (spolu).


Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov: Marianka, futbalové ihrisko

- v sobotu 29.09.2018 od 11.00
Registrácia detských kategórií končí 15 min. pred štartom príslušnej kategórie.

Meranie časov:
Meranie časov v kategóriách Malý Štvanec, Štafety a Veľký Štvanec zabezpečuje SunBell s.r.o. pomocou čipov.*
Každý pretekár (štafeta) okrem „Behu Záhoráčik“ dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom.
*Sankcia za stratu/nevrátenie čipu je 20 eur!

Štartový balíček zahŕňa:

- štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 27.09.2018 24:00)
- chutnú a bohatú produktovú „nádielku“ od partnera KON - RAD spol. s r.o.
- občerstvenie na trati (pri 10km behu)
- občerstvenie po dobehu do cieľa
- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
- účastnícku medailu 😊


Štartovné (v závislosti od dátumu platby)
Mariatálsky Štvanec 5,5km a 10km:
    Uhradené do 31.8. vrátane – 8 €
    Uhradené po 31.8. – 10 €
    Uhradené na mieste – 12 €

Štafety:
    Uhradené do 31.8. vrátane – 24 €/štafeta
    Uhradené po 31.8. – 30 €/štafeta
    Uhradené na mieste – 36 €/štafeta

Pretekári, narodení v roku 2003 a mladší, seniori narodení v roku 1958 a starší, domáci pretekári s trvalým pobytom v obci Marianka bežiaci Mariatálsky Štvanec a štafety obce Marianka, tvorené výlučne pretekármi s trvalým pobytom v Marianke, štartovné neplatia.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekáraZaplatené štartovné sa späť nevracia!

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, zašlite e-mail najneskôr do 26.09.2018 na adresu prihlaska@vysledkovyservis.sk Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Preregistrácia je kvôli administratívnym úkonom spoplatnená sumou 5,-Eur, ktorá bude uhradená pri prevzatí štartového balíka v deň podujatia. Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.


Firemné benefity
Firmy, za ktoré štartuje päť a viac štafiet majú možnosť odprezentovať sa priamo na podujatí prostredníctvom reklamných materiálov – 2x beachflag a 2x baner, ktoré organizátori rozmiestnia v priestore štartu a cieľa.*
*Táto možnosť platí len v prípade, ak daná spoločnosť nie je priamym konkurentom v službách alebo produktoch niektorému z oficiálnych partnerov podujatia.


Úhrada nákladov
Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady vysielajúcej zložky.

Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Hodnotenie
Prví traja v detských a mládežníckych kategóriách získajú trofej a diplom.

Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii v kategóriách dospelých na tratiach Malého Štvanca 5,5km a Veľkého Štvanca 10km, získajú trofeje.

Prvé tri štafety v každej kategórii získajú trofeje a diplomy.*
*Pre vyhodnotenie M-SR firemných štafiet bude do konečného poradia hodnotený vždy len najrýchlejší tím každej zúčastnenej firmy – nie je možné, aby sa na prvých troch miestach v rámci M-SR firemných štafiet umiestnilo viacero štafiet z rovnakej firmy.

- štafetová odovzdávka bude prebiehať v priestoroch cieľa, kde si členovia štafety budú odovzdávať čip na meranie času. Každá štafeta obdrží jeden čip, s ktorým beží každý člen štafety!
- každá registrovaná štafeta môže štartovať iba v jednej zvolenej kategórii!
napr. Nie je možné zároveň štartovať vrámci M-SR Firemných štafiet a Mužských štafiet bez rozdielu veku.
- ak člen štafety nie je schopný absolvovať svoj úsek štafety zavinením zranenia alebo akejkoľvek zdravotnej indispozície, môže ho nahradiť nasledujúci člen štafety! Toto pravidlo je možné uplatniť len pred začiatkom daného úseku na ktorom pretekár nahrádza druhého pretekára - výmena bežcov priamo na bežeckej trati možná nie je!
ŽIADEN pretekár nesmie absolvovať dva po sebe idúce úseky! Výmenu pretekárov je potrebné ohlásiť organizátorovi pred nástupom na bežecký úsek. Výmena pretekárov vždy prebieha v priestoroch štartu, kvôli odovzdávke čipu.

Vyhlásenie výsledkov
V priestore futbalového ihriska, 30 min. po ukončení všetkých bežeckých disciplín.

Trate
Trate dospelých vedú 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky. Kategórie detí a mládeže okolo futbalového ihriska. Pozri mapu tratí

Šatne
V priestoroch futbalového štadióna, kapacita obmedzená. Sprchy budú k dispozícii.

WC 
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie
Organizátori zabezpečia občerstvenie v areáli futbalového ihriska.

Doprava
MHD Bratislava č. 215 priamo do Marianky, prípadne regionálnou autobusovou dopravou.

Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme striktne sa riaďte pokynmi usporiadateľov. Prvé autá budú smerované až na ihrisko, ďalšie v poradí postupne na odstavných plochách obce.

Kategórie:


Malý Štvanec – 5 500m
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku

Veľký Štvanec – 10 000m
Muži:
M hlavná kategória  (rok narodenia 1979 – a mladší)*
M40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
M50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
M60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1958 a starší)

Ženy:
Ž hlavná kategória  (rok narodenia 1979 – a mladšie)*
Ž40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1969 – 1978)
Ž50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1959 – 1968)
Ž60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1958 a staršie)

* Štart ročníkov narodenia 2003 a mladší, na trati hlavného behu (10km), iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Usporiadateľ neakceptuje individuálnu prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štafety – 3x5500m
Firemné štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Zmiešané štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Mužské štafety bez rozdielu veku
Ženské štafety bez rozdielu veku

Detský beh – „Beh Záhoráčik“
A – do 5 rokov (rok narodenia 2013 a mladšií)  - 100m, čas štartu 14:00
B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2011-2012) - 200m, čas štartu 14:10
C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2009-2010) - 300m, čas štartu 14:20
D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2007-2008) - 400m, čas štartu 14:30
E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2005-2006) - 600m, čas štartu 14:40
F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2003-2004) - 800m, čas štartu 14:50

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.

Výsledky:
Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk
Každý účastník v kategórii dospelých obdrží SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške.


Organizátor Agentúra 8P, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.


Informácie
- registrácia prihlaska@vysledkovyservis.sk
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou a platbou)

- organizátor augustin@8p.sk, Radoslav Augustín 0903 707 098.

Tešíme sa na Vás!