BEH DUBNÍKOM

4. Ročník dobročinného behu

 

Dátum: 19.9.2020 (Sobota)

Miesto: Vodná nádrž Dubník 1 , Autocamping,  Stará Turá

Štart: 

9:30  detské behy

10:30  FIT Beh   (2,5km)

11:00   DAJ 5    (5km)

12:00  toRun desiatka  (10km)

Prezentácia na mieste: od 8:00 h. v reštaurácii v Autocampingu Dubník 1, Stará Turá

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie na www.vysledkovyservis.sk bude ukončené 17.9.2020 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu ktorý je 200 účastníkov.  Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.   

Štartové číslo: 
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Dĺžka trate: detské behy: 200 m, 600 m, 1 km

Hlavné behy dospelí: 2,5 km, 5km, 10 km

Vyhlásenie výsledkov: 30 min po dobehnutí posledného pretekára toRun desiatky. cca 14:00 h.

Povrch: asfalt, lesné cesty

Trať: 

FIT Beh: okruh 2,5 km

DAJ 5  : 2 x 2,5km okruh

Desiatka: 2 x okruh 5 km

 

Kategória: muži, ženy

max. kapacita 200 ľudí

 

Organizátor:   bežecký klub toRun Stará Turá,

Štartovné: 13 eur – prihlásenie a platba vopred

15 eur na mieste

deti majú štartovné dobrovoľné     

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.     

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.


V cene štartovného – pamätné štartovné číslo, štartovací balíček, občerstvenie po pretekoch, 2 občerstvovacie stanice, nápoj, pamätná medaila pre všetkých, vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách, ceny pre deti.

WC: V priestoroch štartu a cieľa.

Zdravotná služba: K dispozícii v priestore štartu.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Opatrenia COVID-19
V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva žiadame všetkých pretekárov o dodržanie nasledovných povinností:
Pri vstupe do areálu Behu Dubníkom, ako aj pri vstupe do budovy reštaurácie kde bude prebiehať registrácia a prezentácia použite dezinfekciu rúk a vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa) rúškom, šatkou, a pod.
Pri registrácii Vás žiadame o dodržiavanie 2m rozostupov.

Do areálu a na registráciu nebudú vpustené osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest.
Pretekári sú povinní mať pri vstupe do štartového koridoru a počas štartu prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šatka a pod.).
Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení platných v deň konania pretekov.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Parkovanie možné priamo v autocampingu. Možnosť uschovať cenné veci na mieste na lístok .Možnosť sa prezliecť a osprchovať na v budove blízko registrácie.

 

Informácie o pretekoch:  Ján Kýška, 0911 481 123  

Preteky sa konajú v každom počasí.

Na registráciu prosím príďte skôr, uľahčíte tým organizáciu a plynulosť akcie.

 

Váš organizačný tím Behu Dubníkom.